Geologia ja esiintymät

Keski-Pohjanmaan litiumprovinssi

Aina 1950- ja 1960-lukujen taitteesta Kaustisen alue ympäristöineen on ollut tunnettu spodumeenipegmatiiteistaan.

Ensimmäiset viitteet tämän litiumpitoisen mineraalin, spodumeenin, esiintymisestä Kaustisen kallioperässä löysi maanviljelijä Arvo Puumala Nikulan kylästä vuonna 1959. Sittemmin aluetta on tutkittu eri vuosikymmenillä useassa eri vaiheessa. Tutkimukset ovat johtaneet kymmenien spodumeenipegmatiittijuonien löytymiseen ja useiden satojen malmilohkareiden löytymiseen.

Tänä päivänä Keski-Pohjanmaan litiumspodumeenivarannot ovat Euroopan merkittävimmät. Yli 500 km2 laajuiseksi arvioitu Keski-Pohjanmaan litiumprovinssi saattaa olla jopa arvioitua laajempi, sillä GTK:n tekemässä laajassa noin 1 400 km2 kattavassa alueellisessa litiumpotentiaaliselvityksessä vanhojen 1970-luvulla kerättyjen moreeninäytteiden analyysi tuotti uutta arvokasta tietoa litiumpotentiaaliarviointien pohjaksi.

GTK:n mukaan aineiston pohjalta voidaan päätellä, että ainakin Kola–Vintturi–Päiväneva-alueelta sekä Perhojoen kummaltakin puolelta Nikulan kylän ympäristöstä voisi löytyä litiumpitoisia juonia. Lisäksi Emmes–Jänislampi-alueen luoteispuolella kohti Alaveteliä moreenin litiumpitoisuus on merkittävän korkea.

GTK:n tekemän arvion mukaan Keski-Pohjanmaan litiumprovinssin alueen tämänhetkiset tunnetut mineraalivarannot riittäisivät useiksi kymmeniksi vuosiksi.

Keski-Pohjanmaan litiumprovinssi ja tärkeimmät tunnetut litiumesiintymät.