Keliber

Media & tiedotteet

Keliber Oy on saanut ympäristöviranomaisen lausunnon YVA -ohjelmastaan

Yhteysviranomainen, Etelä-Pohjanmaan ELY -keskus on antanut lausunnon Keliber Oy:n Keski-Pohjanmaan litiumprovinssin avolouhoksia koskevasta YVA -ohjelmasta. ELY -keskus toteaa viranomaislausunnossaan, että arviointiohjelma kattaa riittävästi ne aihepiirit joita YVA- lainsäädännössä edellytetään ohjelmalta. Yhteysviranomainen toteaa, että ohjelmassa on myös korjattavaa ja puutteita. ELY -keskus edellyttää, että jatkotyössä huomioitavaksi arviointiselostusta laadittaessa kiinnitetään erityistä huomiota seuraaviin asioihin:

- Hankkeen vaihtoehdot,
- hankkeen vaikutusalueiden rajaus ja yhteisvaikutukset,
- seudulliset vaikutukset,
- vesistövaikutukset,
- liikenteen vaikutukset,
- maisemaselvitykset,
- melu- ja tärinävaikutukset asutuksen lisäksi mm. eläimistöön

ELY -keskus on pyytänyt ohjelmaan lausuntoja usealta eri taholta. Lisäksi ohjelmasta on voinut jättää mielipiteen. Lausuntoja ohjelmasta saapui yhteensä 18 kpl ja mielipiteitä 2 kpl. Lausunnoissa on esitetty näkökohtia hyvin monipuolisesti.

Keliber Oy:n ympäristöpäällikkö Kari Wiikinkoski on tyytyväinen, että ELY -keskuksen pitkään odotettu lausunto on valmistunut. ”Voimme jatkaa jo aloitettuja YVA -prosessiin kuuluvia kenttätutkimuksia. Olemme aloittaneet työt tänä keväänä muuttolintu- sekä viitasammakkoselvityksillä. Olemme myös aloittamassa pesimälinnuston selvitystä ja vesinäytteenottoa lähiaikoina. Nyt perehdymme tarkasti yhteysviranomaisen lausuntoon ja lausunnossa vaadittuihin lisäselvityksiin ja -toimenpiteisiin ja täydennämme suunnitelmaamme ja tehtäviä selvityksiä tarvittavilta osin”, sanoo Wiikinkoski.

Toimitusjohtaja Olle Sirén mukaan yhtiön tavoitteena on saada kenttätyöt valmiiksi kuluvan vuoden aikana, jotta YVA -selostus saadaan valmiiksi vuoden vaihteessa. ”Meidän täytyy vielä perehtyä tarkemmin yhteysviranomaisen lausuntoon, jotta voimme paremmin ymmärtää viranomaisen esittämien toimenpide-ehdotusten vaikutukset tuleviin selvityksiin. Tavoitteena on, kuten on ollut alusta asti, selvittää toimintamme ympäristövaikutukset niin hyvin kuin mahdollista”, toteaa Sirén.

Tarkemmin lausuntoon ja ELY -keskuksen esittämiin huomioihin voi perehtyä, kun lausunto julkaistaan sekä suomeksi että ruotsiksi Etelä-Pohjanmaan ELY -keskuksen toimesta osoitteessa:

www.ymparisto.fi

 

Yhtiön YVA -ohjelman löydät myös yhtiön sivuilta:

http://keliber.fi/

Lisätietoa:

Toimitusjohtaja Olle Sirén +358 (0)40 778 9123
Ympäristöpäällikkö Kari Wiikinkoski+358 (0)50 375 3204

16.5.2014 / Keliber Oy