Keliber

Media & tiedotteet

Rapasaaren litiumesiintymä

Geologian tutkimuskeskus (GTK) on tutkinut Rapasaaren litiumesiintymää useita vuosia. GTK:n tekemän arvion mukaan esiintymä oli lupaava, joten Työ- ja Elinkeinoministeriö laittoi Rapasaaren kohteen kansainväliseen kilpailutukseen 2013. Keliber Oy teki määräaikaan mennessä tarjouksen esiintymästä, joka täyttää Työ- ja Elinkeinoministeriön asettamat edellytykset. Sopimusdokumentaatio esiintymän myynnistä Keliberille on valmisteilla ja sopimus pyritään allekirjoittamaan mahdollisimman nopeasti.

Geologian tutkimuskeskus on tehnyt valtaushakemukset Rapasaaren alueelle (Rapasaari 1 ja Rapasaari 2-9). Tukes on 2.1.2014 antanut päätökset näihin GTK:n hakemuksiin tutkia mahdollisen malmiesiintymän laajuutta Rapasaaren alueella. Näissä Tukesin päätöksissä on ehto, että ”tutkimustoimenpiteitä suoritettaessa valtausalueella Rapasaari 1 (ja Rapasaari 3 ja 6) ei saa käyttää moottoroituja tai konevoimin toimivia laitteita eikä moottoriajoneuvoja 1.2. - 31.7. välisenä aikana ilman ELY-keskuksen lupaa”. Syynä tähän on läheisen Vionnevan alueen maakotkan reviiri, reviirin yksi pesäpuu sijaitsee valtausalueen läheisyydessä.

Keliber Oy:n näkemyksen mukaan tämä rajoitus vaikeuttaa merkittävästi malminetsintätoimintaa alueella. Keliber Oy onkin yhdessä GTK:n kanssa tehnyt valituksen Tukesin päätöksestä tarkoituksena saada päätöksen lupaehdot muutettua siten, että se mahdollistaa malminetsinnän alueella myös talviaikaan ja että päätökseen liitettävillä ehdoilla turvataan myös maakotkan reviirin laatu ja maakotkan pesinnän onnistuminen reviiriin kuuluvilla muilla pesillä.

Keliber Oy on tyytyväinen Työ- ja elinkeinoministeriön kanssa käydyistä neuvotteluista Rapasaaren esiintymän osalta ja näkee alueen erittäin potentiaalisena ja lupaavana malminetsintäkohteena.  Keliber Oy myös ymmärtää esitetyt vaatimukset aran ja rauhoitetun maakotkan elinehtojen ja pesinnän turvaamiseksi. Toimitusjohtaja Olle Sirénin mukaan, ”luonnonympäristön ja maiseman säilyttäminen Keliber Oy:n kaivosalueiden ympärillä on yhtiöllemme tärkeää. Ympäristöasioiden huomioon ottaminen on olennainen osa yrityskulttuuriamme”.

 Keliber Oy onkin valmistellut yhdessä asiantuntijoiden kanssa suunnitelman siitä miten maakotkan reviirin laatu ja onnistunut pesintä pystytään tulevaisuudessa turvaamaan myös siinä tapauksessa että reviirin läheisyyteen sijoittuu toimiva litiumavolouhos. Suunnitelmassa maakotkalle rakennetaan reviirille uusia (korvaavia) pesiä. Lisäksi ruokinnalla (haaskat) ohjataan maakotkan pesintää rauhallisille häiriöttömille alueille. Näiden toimenpiteiden onnistuminen varmistettaan jatkuvalla seurannalla, joka toteutetaan viranomaisten hyväksymällä tavalla.

Keliberin ympäristöpäällikkö Kari Wiikinkosken mukaan yhtiölle on erittäin tärkeää, että yhtiö pystyy nyt ja tulevaisuudessa toimimaan niin, että yhtiön toimet aiheuttavat mahdollisimman vähän tai ei lainkaan haittaa alueen luonnolle ja ympäröivälle yhteiskunnalle. ”Meidän tavoitteenamme on, että Rapasaaren valtausalueen lähellä oleva maakotkan reviiri säilyy elinkelpoisena myös tulevaisuudessa ja toivottavasti jopa vahvistuu yhtiön asiantuntijoilla teettämän suunnitelman mukaisilla toimenpiteillä. Haluamme aidosti löytää tähän mahdollisimman hyvän ratkaisun. Malmiesiintymää on tutkittava siellä missä se sijaitsee ja maakotkan pitää niin ikään kyetä alueella asumaan. Täten toivomme, että esittämillämme toimenpiteillä voidaan nyt ja tulevaisuudessa turvata sekä malminetsintä ja tuleva kaivostoiminta että Vionnevan maakotkan tulevaisuus.”

Lisätietoa:
Toimitusjohtaja Olle Sirén +358 (0)40 7789123
Päägeologi Esa Sandberg +358 (0)45 3234 717
Ympäristöpäällikkö Kari Wiikinkoski+358 (0)50 3753204

 

5.2.2014 / Keliber Oy