Keliber

Ympäristö

Ympäristövaikutusten arviointi - YVA

Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan hankkeen toteuttamisen eri vaihtoehtoja ja niiden vaikutuksia YVA-lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) tarkoitus on vähentää tai kokonaan estää suunnitellun hankkeen haitallisia ympäristövaikutuksia sekä lisätä kansalaisten tiedonsaantia. Arviointiin voivat ja saavat osallistua kaikki ne, joihin hanke voi vaikuttaa. Tiedonsaanti ja osallistuminen ovatkin menettelyn kulmakiviä.

YVA-prosessin ensimmäinen vaihe on ympäristövaikutusten arviointiohjelma, se on suunnitelma arviointia varten tehtävistä selvityksistä sekä arviointimenettelyn järjestämisestä.  Varsinainen arviointityö ja arvioinnin johtopäätökset kootaan ympäristövaikutusten arviointiselostukseen.

YVAssa hankkeen vaikutukset arvioidaan suunnittelun yhteydessä ennen päätöksentekoa, jolloin tuleviin ratkaisuihin voidaan vaikuttaa. YVA on suunnittelun apuväline, arvioinnin tulokset otettaan huomioon hankkeen lupaharkinnassa se ei itsessään ole lupa eikä se oikeuta toiminnan aloittamiseen.

Keliber Oy:llä on vireillä kaksi YVA -selvitystä. Vuonna 2014 vireille tullut Keski-Pohjanmaan Litiumprovinssin ympäristövaikutusten arviointiohjelma ns. louhos YVA sekä Kalaveden alueen tuotantolaitoksen YVA, joka on tullut vireille tammikuussa 2015.

Keliber Oy huolehtii tarvittavien ympäristöselvitysten tekemisestä. Menettelyä ohjaa ja valvoo yhteysviranomaisena toimiva Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus.